Rostre de foll
La configuració social del nostre repte mundà s'apuntala en la vista tant com en la pròpia respiració, i en aquest mirar-nos contínuament configurem els nostres models propis, delimitem a poc a poc la nostra proposta d'imatge, el nostre vestit per a la funció.
Alberto Sampablo Lauro

Rostro de loco
La configuración social de nuestro reto mundano apuntala en la vista tanto como en la propia respiración, y en este mirarnos continuamente configuramos nuestros modelos propios, delimitamos despacio nuestra propuesta de imagen, nuestro vestido para la función.
Alberto Sampablo Laur
o

 

Crazy face
The social configuration of our worldly challenge is seen in the eye as well as in our own breathing, and in this continuously looking at our own models, we gradually delimit our image proposal, our dress for the function
Alberto Sampablo Lauro

 
Crazy face/Rostre de foll va ser una acció que es va realitzar durant l'esdeveniment organitzat per L’Olla de Grills a la sala La Paloma de Barcelona el 28 de maig de 2002.
Era un projecte que proposava una trobada entre l'espectador i l'artista.
Es tractava de realitzar una entrevista cara a cara. El tema proposat va ser la bogeria. Aprofitant l'ambient íntim i reservat de la llotja de la sala, la conversa esdevenia distesa i l'entrevistat, sense pressa ni obligació, anava desgranant el seu propi concepte de bogeria, sempre de forma voluntària. L'artista es comportava com un mèdium, un endevinador, una pitonissa. L'espectador/entrevistat podia explicar els seus fantasmes, els seus neguits, les seves dèries o les seves idees. No hi havia límits ni condicions.
Al llarg de la sessió l'artista realitzava una sèrie de retrats fotogràfics del primer pla de l'espectador/entrevistat. Les imatges es feien amb la webcam d’un ordinador portàtil situat entre les dues persones. Es capturaren entre 5 i 12 imatges per sessió, les quals es processaven instantàniament mitjançant un programa de realització imatges panoràmiques a 360 __°. El resultat final es muntava (in situ) en un visor de pàgina en HTML. L'espectador hi podia visualitzar al cap d’un instant el seu propi rostre de boig. Amb posterioritat la col·lecció de les imatges realitzades a 20 persones al llarg de la nit es van editar en una galeria virtual a la xarxa Internet i així van quedar a l'abast de tothom.
Aquesta acció aborda l’obra des d'un procés en el qual l'espectador és part de la mateixa obra. Se subverteixen les expectatives de l'aplicació informàtica per tal d’aconseguir una sèrie d'imatges que permeten lectures no convencionals. El suport digital ofereix una aproximació a un àmbit irracional i subjectiu no tangible. S'intenta trobar el veritable rostre del boig per abordar la bogeria des de dins.
Si els ulls són el mirall de l'ànima, els rostres capturats per l’objectivitat d’una càmera i després filtrats i processats per la aplicació digital ens la mostren, com ens mostren el vessant subjectiu i irracional de l’intel·lecte. Va ser una reunió de bojos. Una invitació a participar-hi com a persones desinhibides que transgredeixen la norma, a accedir a l'interior del món del boig, a realitzar una mirada des del mateix ull de l'artista.
Com suggereix Goethe, la bogeria, de vegades, no és altra cosa que la raó presentada sota una forma diferent.

Diego Gil Moreno de Mora

 

Crazy face / Rostro de loco fue una acción que se realizó durante el evento organizado por La Olla de Grills en la sala La Paloma de Barcelona el 28 de mayo de 2002.
Era un proyecto que proponía un encuentro entre el espectador y el artista.
Se trataba de realizar una entrevista cara a cara. El tema propuesto fue la locura. Aprovechando el ambiente íntimo y reservado del palco de la sala, la conversación se realizaba distendida y el entrevistado, sin prisa ni obligación, iba desgranando su propio concepto de locura, siempre de forma voluntaria. El artista se comportaba como un médium, un adivino, una pitonisa. El espectador / entrevistado podía explicar sus fantasmas, sus inquietudes, sus obsesiones o sus ideas. No había límites ni condiciones.
A lo largo de la sesión del artista realizaba una serie de retratos fotográficos del primer plano del espectador / entrevistado. Las imágenes se hacían con la webcam de un ordenador portátil situado entre las dos personas. Se capturaron entre 5 y 12 imágenes por sesión, las cuales se procesaban instantáneamente mediante un programa de realización imágenes panorámicas en 360 °. El resultado final se montaba (in situ) en un visor de página en HTML. El espectador podía ver al cabo de un instante su propio rostro de loco. Con posterioridad la colección de las imágenes realizadas a 20 personas a lo largo de la noche se editaron en una galería virtual en la red Internet y así quedaron al alcance de todos.
Esta acción aborda la obra desde un proceso en el que el espectador es parte de la misma obra. Se subvierten las expectativas de la aplicación informática para conseguir una serie de imágenes que permiten lecturas no convencionales. El soporte digital ofrece una aproximación a un ámbito irracional y subjetivo no tangible. Se intenta encontrar el verdadero rostro del loco para abordar la locura desde dentro.
Si los ojos son el espejo del alma, los rostros capturados por la objetividad de una cámara y luego filtrados y procesados ​​por la aplicación digital nos la muestran, como nos muestran la vertiente subjetiva e irracional del intelecto. Fue una reunión de locos. Una invitación a participar como personas desinhibidas que transgreden la norma, a acceder al interior del mundo del loco, a realizar una mirada desde el mismo ojo del artista.
Como sugiere Goethe, la locura, a veces, no es otra cosa que la razón presentada bajo una forma diferente.

Diego Gil Moreno de Mora

 

Crazy face was an action that took place during the event organized by La Olla de Grills in the La Paloma hall in Barcelona on May 28, 2002.
It was a project that proposed a meeting between the spectator and the artist.
It was about conducting a face-to-face interview. The proposed topic was madness. Taking advantage of the intimate and reserved atmosphere of the theater box, the conversation was relaxed and the interviewee, without haste or obligation, was shelling his own concept of madness, always on a voluntary basis. The artist behaved like a medium, a fortune-teller, a fortune-teller. The viewer / interviewee could explain their ghosts, their concerns, their obsessions or their ideas. There were no limits or conditions.
Throughout the artist's session he made a series of photographic portraits of the first plane of the viewer / interviewee. The images were made with the webcam of a laptop located between the two people. Between 5 and 12 images were captured per session, which were processed instantaneously by means of a program of realization panoramic images in 360 °. The final result was mounted (in situ) in a page viewer in HTML. The spectator could see after a moment his own crazy face. Subsequently, the collection of the images made to 20 people throughout the night were edited in a virtual gallery on the Internet and thus they were available to everyone.
This action approaches the work from a process in which the viewer is part of the same work. The expectations of the computer application are subverted to obtain a series of images that allow unconventional readings. The digital support offers an approximation to an irrational and subjective non-tangible environment. You try to find the true face of the madman to approach the madness from within.
If the eyes are the mirror of the soul, the faces captured by the objectivity of a camera and then filtered and processed by the digital application show it to us, as shown by the subjective and irrational aspect of the intellect. It was a crazy meeting. An invitation to participate as uninhibited people who transgress the norm, to access the interior of the crazy world, to make a look from the same eye of the artist.
As Goethe suggests, madness, sometimes, is nothing other than reason presented in a different form.

Diego Gil Moreno de Mora