Reflexions sobre aspectes concrets de la condició humana.
Des de la metàfora es centra l'atenció sobre la persona. Accions, pensaments, sentiments, passions ... que ens defineixen i ens mostren, o ens amaguen.
Obres que responen a la necessària reacció davant d'una societat que condiciona l'ésser humà i l'obliga a una resposta, combativa o reticent. L'espectador forma part activa de l'obra.
Intimitat, violència, comunicació no verbal, manipulació, propietat ...
Cors congelats, dosi de sang liofilitzada servides per una màquina expenedora, cervells i ulls envasats, pell de porc marcada al foc ..., la matèria orgànica com a suport que articula el concepte.
I també la seva representació digital: El bancal de cervells, els cartells d'especejament, el joc de ovines mirades humanes ...
La matèria, presentada o representada, reclama de l'espectador una lectura pròpia i directa. De vegades coincident amb les intencions de l'autor, en altres distant. Mai indiferent.

Diego Gil Moreno de Mora

 

 

Pequeñas reflexiones sobre aspectos concretos de la condición humana.
Desde la metáfora se centra la atención sobre la persona. Acciones, pensamientos, sentimientos, pasiones… que nos definen y nos muestran, o nos ocultan.
Obras que responden a la necesaria reacción ante una sociedad que condiciona al ser humano y le obliga a una respuesta, combativa o renuente. El espectador forma parte activa de la obra.
Intimidad, violencia, comunicación no verbal, manipulación, propiedad…
Corazones helados, dosis de sangre liofilizada servidas por una máquina expendedora, sesos y ojos envasados, piel de cerdo marcada al fuego…, la materia orgánica como soporte que articula el concepto.
Y también su representación digital: la mampostería de cerebros, los carteles de despiece, el juego de ovinas miradas humanas…
La materia, presentada o representada, reclama del espectador una lectura propia y directa. En ocasiones coincidente con las intenciones del autor, en otras distante. Nunca indiferente.

Diego Gil Moreno de Mora

 

 

Reflections on specific aspects of the human condition.
The metaphor focuses on the person. Actions, thoughts, feelings, passions ... that define us and show us, or hide us.
Works that respond to the necessary reaction to a society that conditions the human being and forces it to an answer, combative or reticent. The viewer is an active part of the work.
Intimacy, violence, nonverbal communication, manipulation, property ...
Frozen hearts, dose of lyophilized blood served by a vending machine, brains and eyes packed, pig skin marked with fire ..., organic matter as a support that articulates the concept.
And also its digital representation: The brain paneling, the mining posters, the game of ovine human looks ...
The subject, presented or represented, demands from the viewer a personal and direct reading. Sometimes in agreement with the intentions of the author, in others distant. Never indifferent

Diego Gil Moreno de Mora