diego gil
diego gil moreno

Diego Gil Moreno de Mora

Espai web: http://www.diegogil.net
Email: suncho@telefonica.net
Instagram: @sunnxo y @sunnnxo
Telf: 630731608
Membre 292 PAAC 

Nascut a Barcelona 15 d'octubre de 1961. Va residir al llarg de la infància a Riudabella, Vimbodí i Poblet (Tarragona). Viu i treballa a la ciutat de Barcelona, on ha desenvolupat gran part de la seva experiència professional i creativa. Va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona i ha impartit docència en imatge, dibuix i art a diferents centres de la ciutat des de 1997. Ha realitzat la majoria dels seus projectes artístics individuals i col·lectius a Barcelona, i és membre de la Plataforma de Artistes Visuals de Catalunya.

Estudis realitzats 

Doctorat en Belles Arts, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona, desembre de 2015. “Programa d’Estudis Avançats en Produccions Artístiques”.
Tesi doctoral: “Procés creatiu, producció i postproducció en l’expressió gràfico-digital”.
Llicenciat en Belles Arts
, Universitat de Barcelona, 1988-1994. Especialitat: Pintura.
Llicenciat en Geografia i Història
, Universitat de Barcelona (Divisió VII UB, Tarragona), 1983-1988. Itinerari: Història de l’Art.

 Experiència docent

 Professor catedràtic de secundària, CEE Pont del Dragó (Consorci d’Educació de Barcelona), 1997-actualitat. Especialitat: Imatge i so, processos i mitjans de comunicació.
Professor associat, Departament de Dibuix, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona, 2001-2014.
Professor contractat, Escola Superior de Disseny (MECAD/ESDI), Universitat Ramon Llull, 2000-2003. Especialitat: Tractament digital de la imatge.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

Nacido en Barcelona 15 de octubre de 1961. Residió a lo largo de la infancia en Riudabella, Vimbodí y Poblet (Tarragona). Vive y trabaja en la ciudad de Barcelona, donde ha desarrollado gran parte de su experiencia profesional y creativa. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y ha impartido docencia en imagen, dibujo y arte en diferentes centros de la ciudad desde 1997. Ha realizado la mayoría de sus proyectos artísticos individuales y colectivos en Barcelona, y es miembro de la plataforma de Artistas Visuales de Cataluña.

 Estudios realizados

 Doctorado en Bellas Artes, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona, diciembre de 2015. "Programa de Estudios Avanzados en Producciones Artísticas".
Tesis doctoral: "Proceso creativo, producción y postproducción en la expresión gráfico-digital".
Licenciado en Bellas Artes, Universidad de Barcelona, desde 1988 hasta 1994. Especialidad: Pintura.
Licenciado en Geografía e Historia, Universidad de Barcelona (División VII UB, Tarragona), 1983-1988. Itinerario: Historia del Arte.

 Experiencia docente

 Profesor catedrático de secundaria, CEE Pont del Dragó (Consorcio de Educación de Barcelona), 1997-actualidad. Especialidad: Imagen y sonido, procesos y medios de comunicación.
Profesor asociado, Departamento de Dibujo, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona, 2001-2014.
Profesor contratado, Escuela Superior de Diseño (MECAD / ESDI), Universidad Ramon Llull, 2000-2003. Especialidad: Tratamiento digital de la imagen.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Born in Barcelona on October 15, 1961. He lived throughout his childhood in Riudabella, Vimbodí and Poblet (Tarragona). He lives and works in the city of Barcelona, where he has developed much of his professional and creative experience. He studied Fine Arts at the University of Barcelona and has taught image, drawing and art in different centers of the city since 1997. He has carried out most of his individual and collective artistic projects in Barcelona, and is a member of the Visual Artists platform. of Catalonia.

Studies

Doctorate in Fine Arts, Faculty of Fine Arts, University of Barcelona, December 2015. "Program of Advanced Studies in Artistic Productions".
Doctoral thesis: "Creative process, production and post-production in graphic-digital expression".
Degree in Fine Arts, University of Barcelona, from 1988 to 1994. Specialty: Painting.
Degree in Geography and History, University of Barcelona (Division VII UB, Tarragona), 1983-1988. Itinerary: History of Art.

Teaching experience

High school professor, CEE Pont del Dragó (Barcelona Education Consortium), 1997-present. Specialty: Image and sound, processes and media.
Associate Professor, Department of Drawing, Faculty of Fine Arts, University of Barcelona, 2001-2014.
Contracted professor, School of Design (MECAD / ESDI), Ramon Llull University, 2000-2003. Specialty: Digital image processing.